• YouTube

©2018 by Plazmalab Proudly created with Wix.com

Wartości

Traktat Pokojowy

 

TRAKTAT POKOJOWY

"/Ja/My, jako obywatel/-e Ziemi, od tej chwili akceptuje/-my odłożenie wszelkich narzędzi agresji i wojny,

nigdy nie pomyślę/-my o angażowaniu się, lub nakłanianiu do wojny, rozwoju, lub używania narzędzi

wojennych na tej planecie lub w przestrzeni kosmicznej, a także, Ja/My, zgadzam/-y się i przysięgam/-y

z moim/naszym (niepotrzebne skreślić) narodem, terytorium, radą, religią, miastem, ciałem i duszą ".

Imię i Nazwisko …………………………..............…………………

Podpis ........................................................................................

Data ...........................................................................................

Pozycja ......................................................................................

W imieniu ……………………………………………………..

(Naród / Terytorium / Rada / Religia / Miasto / Indywidualne.)

Poświadczony

Imię i Nazwisko .............................................................

Podpis .......................................................................

Data ..........................................................................

Zajmowane Stanowisko ...............................................................

Treść TRAKTATU POKOJOWEGO dostępna jest poniżej. Pobierz treść, wydrukuj i podpisz.

Po podpisaniu tego traktatu, bądź dumnym, pokazuj ten certyfikat gdziekolwiek uważasz, że jest to dla Ciebie ważne,                każdy może zobaczyć i zapoznać się z Twoim etosem do                     bliźnich, do ludzkości i innych tworzących piękno                                                                  Stwórcy.

Konstytucja Rady Ziemii

Africa * Asia * Europe * Australia * North America * South America

Jedna Planeta Jedna Rasa Jeden Naród

 

My, Dusze wszystkich istot połączonych z Niebieską Planetą Ziemią niniejszym tworzymy:

Konstytucję Niebieskiej Planety Ziemi

 

 

Jeden Naród - Jedna Planeta - Jedna Rasa

    Konstytucja Rada Ziemi została powołana ażeby zagwarantować, iż poprzez nadanie równych praw wszystkim istotom, nigdy nie będzie kolejnego konfliktu czy wojny na tej planecie i poza nią, wywołanej przez i pomiędzy wszystkimi obywatelami i stworzonymi istotami. Koniec wojny i ustanowienie pokoju zostanie osiągnięte poprzez zrozumienie potencjału wszystkich stworzonych istot. Droga do pokoju musi biec poprzez przedstawienie zrozumienia, że rozwiązania są osiągalne poprzez dialog i elewację duszy oponenta, a nie poprzez degradację czy poniżanie jego duszy lub fizycznej egzystencji. Pokój musi być celem każdego ruchu istnienia każdej istoty na tej planecie. Rada będzie niosła flagę tego ruchu, aby stworzyć środowisko, w którym na Ziemi można osiągnąć pokój. Pokój, musi być kamieniem węgielnym istnienia, wśród tych, którzy są z tej planety i / lub wybierają życie na tej planecie, jak również dla tych, którzy są z Ziemi i wybiorą życie w kosmosie. Ziemia musi stać się kolebką pokoju dla ewolucji wszystkich ras. My, Rada Ziemi, uznajemy, że Ziemia jest częścią układu słonecznego, galaktyki, wszechświata i całego Unicosu. Jako taka, Planeta Ziemia musi stać się częścią cyklu stworzenia, poprzez wspieranie planety i wszystkich istot, które na niej żyją, aby wznieść się ponad obecny cykl ewolucji do bardziej spełnionej i pokojowej egzystencji. Uznajemy Matkę Ziemię za żywą istotę, która ma własną duszę. Każdy atom, rośliny, zwierzęta, ludzie, owady, mikroby i wiele innych, i te jeszcze nie odkryte istoty, są duszami, które dzielą esencję Stwórcy, a także pola Planety Ziemi.
    Wzajemna współpraca, dzielenie się i wkład w dobrobyt wszystkich powinny być podstawowym przedsięwzięciem Rady Ziemi. Naszym celem jest wspieranie tej planety jako całości i każdej istoty która ją zamieszkuje. Będziemy służyć aby stworzyć środowisko pielęgnacji i harmonii, w którym wszystkie istoty mogą wzrastać i rozwijać się na swój unikalny sposób.
    Sześciu Członków Rady Ziemi Każdy kontynent Ziemi, którymi są Afryka, Azja, Australia, Europa, Ameryka Północna i Ameryka Południowa, reprezentowany jest przez jednego członka rady. Każdy członek reprezentuje potrzeby i życzenia ludzi żyjących na danym kontynencie, a także ogółu zamieszkujących go istot. Procesy selekcji - Członkowie musieli mieszkać na co najmniej dwóch kontynentach i mówić w co najmniej dwóch językach. Pozwala to na szerszą perspektywę zrozumienia, gdy mamy do czynienia z uwzględnieniem potrzeb całej ludzkości. Jasność dusz - Sześciu Członków Rady Ziemi jest tutaj, aby służyć ze zrozumieniem ich własnych Dusz, poprzez manifestację fizyczności.
    Mandat Rady Ziemi ★★★ By Wspierać i Służyć - Dostarczać i Chronić ★★★ Daj naszym Duszom zrozumienie, że moc aby kierować nami samymi jest w nas, by w oddziaływaniu z innymi duszami tworzyć pokojową współegzystencję. Naszą intencją jest wydobyć to co najlepsze z każdej żyjącej duszy na tej niebieskiej planecie, którą nazywamy Ziemią. Daj Manifestacji naszej Duszy w fizyczności wolność życia: w pokoju, miłości i zaufaniu na tej planecie oraz w przestrzeni kosmicznej. Nasze życzenia skierowane są do wszystkich istot żyjących w Stworzeniu, aby bytowały w pokoju, harmonii i spokoju. Nadszedł czas na dzielenie się i zapewnienie wszystkim istotom dostępu do zasobów w sposób równy, uczciwy i sprawiedliwy.

Rada Ziemi będzie Służyć i Wspierać aby Zapewnić Wszystkim Istotom:

1. Wolność przynależności.

2. Wolność ekspresji.

3. Swobodę przemieszczania się.

4. Wolność od głodu.

5. Wolność od braku zasobów.

6. Swobodę odkrywania drogi do zrozumienia własnej duszy.

7. Swobodę uczenia się.

8. Swobodę wnoszenia wkładu do społeczeństwa zgodnie z naszymi talentami i tym, w czym się spełniamy.

9. Wolność wyboru przez naszą duszę, jak i kiedy chcemy manifestować się w fizyczności, czy też nie.

10.Wolność od bycia czyjąś własnością.

11.Wolność od wszelkiego stłumiania przez nowoczesne technologie i informacje do pokojowego zastosowania.

12. Wolność do dzielenia się.

13. Wolność do myślenia.

14. Wolność do kochania i dawania.

15. Wolność wyboru.

16. Wolność języka.

17. Wolność od systemu monetarnego.

18. Wolność od kary. Brak niewoli lub egzekucji.

19. Wolność od konfliktu i wojny.

20. Wolność od strachu przed innymi, którzy odmawiają nam tych swobód. Nie będzie granic narodowych ani regionalnych, nie będzie rozróżnienia między kolorami, rasami czy wierzeniami, żadnych kulturowych uprzedzeń ani barier monetarnych, które dzielą ludzi lub dają nieuczciwą przewagę jednych nad drugimi.

    Nie będzie dziedzicznych tytułów ani odziedziczonych ról przywódczych, które obejmują władzę królewską, dyktaturę rodzinną lub królewskość jakiegokolwiek tytułu. Nie będzie obawy przed karą za jakiekolwiek przestępstwo. Elewacja duszy tych, którzy czynią zło, pozwoli na zniesienie wszelkich form uwięzienia i kary śmierci. Poprzez edukację i dzielenie się wiedzą na poziomie duszy, wszystkie istoty będą same siebie elewować. Kara nie ma miejsca na poziomie duszy w zrozumieniu jej własnej siły pola. Nie ma potrzeby dla (jakiegokolwiek) systemu monetarnego, który bazuje na wymianie towarów i usług za pracę. Stworzymy środowisko, w którym pieniądze nie mają miejsca w społeczeństwie. Kiedy fizyczne potrzeby wszystkich istot zostaną zaspokojone, będziemy pracować, aby przynieść przyjemność innym i nam samym. Koniec systemu monetarnego przyniesie erę zdrowych ludzi i prawdziwej miłości między wszystkimi na tej Niebieskiej Planecie Ziemi. Praca powinna być dla czystej radości lub przyjemności służenia innym i elewowania duszy innych tak samo jak i swojej. Wszyscy Ci, którzy chcą służyć jako przewodnicy i podejmujący decyzje mogą zaoferować służbę, w swoim zrozumieniu duszy - po uzyskaniu zgody innych, aby wykonywać wymaganą rolę. Elewacja zrozumienia pozwoli nam dostrzec wyjątkowe siły pól duszy, które umożliwią im służbę dla dobra innych i elewacji całej ludzkości. Ci ludzie będą służyć aby oświecać i inspirować elewację w innych. Przywództwo pochodzi od duszy człowieka i zgody innych na służbę. Szanujemy wszystkie kształty i formy wszelakich istot na tej niebieskiej planecie Ziemi i poza nią. Każda istota na świecie otrzyma takie same swobody, którymi są wolność życia w pokoju ze wszystkimi innymi, w środowisku wzajemnej godności i szacunku.
    Wszyscy będą mieli wolność wyboru, aby żyć w sposób w jaki pragną tak długo, jak długo wyrażają troskę i szacunek dla innych. Wszystkie istoty na tej planecie powinny być wspierane, aby mogły żyć w dostatku. Priorytetem powinien być dostęp do podstawowych środków schronienia, wody, żywności, bezpieczeństwa, materiałów i swobody używania pola energetycznego (ziemi lub zasobów uniwersalnych), a także pokój i stabilność, aby umożliwić dobre samopoczucie emocjonalne i dążenie do oświecenia. Wszelka różnorodność jest uznawana za wyjątkową i wieloraką ekspresję Stwórcy i zostanie przyjęta i celebrowana jako wzbogacająca nasze życie. Każda istota powinna być wspierana i zachęcana do zdobywania wiedzy. W szczególności ludzkość potrzebuje wolności do odkrywania i rozumienia tej wiedzy, którą można posiąść tylko wtedy, kiedy nie ma potrzeby ciągłej pracy w celu przetrwania. Priorytetem musi być tworzenie narzędzi, aby stać się niezależnymi, odpowiedzialnymi za samych siebie ludźmi. Dusza istot będzie zarządzać i dyktować poprzez odpowiedzialny (sprawiedliwy, poprawny, uczciwy) sposób życia, dla równych korzyści całego Stworzenia. Po raz pierwszy w historii człowieka, z wolną wolą z poziomu duszy, już od niemowlaka nauka rozpocznie się od poznania duszy. Kiedy pojawiają się klęski żywiołowe musimy bez faworyzacji przyjść z pomocą i wsparciem dla wszystkich istot w tym rejonie. Obejmuje to rozumienie ekosystemu planety i tego, czego potrzebują wszystkie istoty w swoim cyklu życia. Wszystkie istoty będą miały dostęp i będą dzieliły zasoby zarówno w czasie obfitości jak i w czasie katastrofy. Kiedy pojawia się konflikt, musimy wynegocjować pokojowe rozwiązanie dla wszystkich stron. Cała ludzkość musi mieć zapewniony długotrwały pokój. Jest to osiągalne tylko wtedy, gdy potrzeby wszystkich stron są brane pod uwagę. Wszystkie istoty zasługują na ochronę przed krzywdzeniem ich fizyczności i emocji. 9/14 Proces Podejmowania Decyzji - Żadna większość nie naruszy swobód żadnej mniejszości. - Porozumienie zostanie osiągnięte poprzez dialog i elewację duszy człowieka. - Każda decyzja musi być z korzyścią dla wszystkich. - Każda Istota będzie szanowana, traktowana sprawiedliwie i równa pod każdym względem. - Dusze istot będą kierować każdym poczynaniem w sposób pokojowy. - Naszym celem zawsze musi być sprowadzanie pokoju na planetę i wszystkich, którzy tu mieszkają. - Jedyną drogą do osiągnięcia tego jest zaspokajanie potrzeb wszystkich istot.
    Zaproszenie Przyjdźcie wszyscy od najmniejszych do największych istot Stworzenia, aby świętować, smakować oraz objąć pokój, miłość, zaufanie i wolność. Wszystkie istoty są tutaj, aby wznieść człowieka i wszystkie świadomości do najwyższego poziomu (elewacja dusz). Wszystkie dusze odłóżcie na bok wszelkie narzędzia agresji, nienawiści i różnice. Niech zapanuje pokój i spokój na tej niebieskiej planecie, którą nazywamy Ziemią. Wszystkie żywe istoty na tej niebieskiej planecie, którą nazywamy Ziemią i na przestrzeni całego Wszechświata, będą żyć w harmonii ze wszystkimi Kreacjami. Przewodnie zasady fizycznego postępowania mają zastosowanie do czasu, gdy ludzie zrozumieją pozycję i działanie ich własnych dusz wewnątrz granic Uniwersalnych zasad. Dusza zasługuje na poznanie wszystkiego na różnych poziomach Kreacji. Wszystkie żywe dusze mają wolność równości, aby żyć w pokoju i prosperować tutaj na Ziemi i poza nią. Dusze wszystkich istot wydobędą swoje najlepsze talenty, mocne strony i piękno, aby dzielić się i rozkwitać na przestrzeni całej Kreacji. Odzyskaj władzę, władzę dusz rządzących wszystkimi żywymi istotami tutaj na ziemi. Władza nie spoczywa na przywódcach lub bytach w celu kontroli lub dominacji nad innymi, lecz pochodzi z nas, aby kochać i dawać (pokój, miłość, szczęście i wolność) innym.
     Ta ziemska konstytucja zawiera najlepszą intencję pokoju, miłości, zaufania i wolności dusz wszystkich żywych istot, włączając w to inne istoty na przestrzeni Kreacji/Stworzenia. Konstytucja ma dodać sił wszystkim istotom, aby prawidłowo postępowały, pracowały z przyjemnością i służyły wraz z innymi duszami, by ujrzeć piękno w Kreacji. Konstytucja jest elastyczna i może być dostosowana w każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba. Na przykład w kwestiach: zachowania człowieka w celu pokojowego współistnienia, traktatów pokojowych między człowiekiem a człowiekiem (bez wojen i / lub jakiejkolwiek formy agresji na tej niebieskiej planecie, którą nazywamy Ziemią) oraz kontaktu z innymi istotami z różnych obszarów Wszechświata. Konstytucja Niebieskiej Planety Ziemi będzie uaktualniana w styczniu każdego roku.
    Uzupełnienie Ta sekcja pozostawiona jest pusta w razie potrzeby wprowadzenia w przyszłości dodatkowych poprawek, aby utrzymać stały pokój na tej Niebieskiej Planecie Ziemi i poza nią.
    Napisane przez Dusze Ludzi Niebieskiej Planety Ziemi Reprezentowane przez członków Rady Ziemi Alekz Egbaran Parviz Rashvand Mehran Keshe Lisa MacDonald Wayne Nguyen Rodrigo Vildosola Kontakt Email: Peace@theearthcouncil.org
    Słowniczek Elewacja - wzniesienie duszy na wyższy ‘poziom’, do wyższej siły pól. Podążanie wewnątrz spirali Plazmy. Stłumienie - (z ang. suppression) zniewolenie, bycie uciskanym lub ograniczanym/powstrzymywanym. Unicos - struktura w której skład wchodzi Wszechświat/Uniwers (jeszcze szersza perspektywa). Tak samo jak Ziemia jest częścią Układu Słonecznego, układy słoneczne są częścią galaktyki, galaktyki wchodzą w skład Wrzechświata, a Wszechświat jest częścią Unicosu.
Mapa drogi pokoju

Mapa Pokoju

 

   Dwudziestego pierwszego maja 2015 roku,

Fundacja Keshe w swoim cotygodniowym

warsztacie, ogłosiła rozpoczęcie procedury

ustanawiania obiecanego Pokoju na Świecie.

 

W niniejszym komunikacie, wyjaśniliśmy,

że proces w celu osiągnięcia światowego

pokoju, będzie się kształtować w najbliższych

miesiącach, w ramach prac Fundacji Keshe i

uwolnienia kolejnej, nowej wiedzy, przez ramię naukowe Fundacji, podczas codziennych, transmitowanych na żywo sesji, bezpośrednio ze Spaceship Institiute w Trani, we Włoszech.

 

Podczas wykładów, które odbyły się w ciągu ostatnich miesięcy nauczaliśmy, a w najbliższych miesiącach, będziemy dalej uczyć nowych kryteriów i systemów naukowych, które powinny otworzyć drogę dla ustanowienia pokoju z wykorzystaniem nowych technologii. 

 

Będziemy uczyć krok po kroku procedur, które rozpoczną i wprowadzą w czyn to, czego potrzeba, aby osiągnąć ostateczny cel Fundacji, który ma ułatwić i finalnie utworzyc Światowy Pokój, poprzez zastosowanie i skutki stosowania nowych technologii. 

 

W tym dokumencie ustanawiamy plan, aby osiągnąć ten nieuchwytny pokój pośród ludzi, poprzez zbiorowy wysiłek mieszkańców tej planety, nie opierając się na żadnym rządzie, lub ścieżce wiary.

 

W tym planie działania, polegamy całkowicie na zbiorowym wysiłku ludzkości w opracowywaniu i dostarczaniu wiedzy technologicznej dla światowej publiczności, która odczuwa potrzebę usunięcia rządów z równania, eliminując potrzebę zgody obecnych kontrolerów ludzkich dusz.

 

Całkowicie polegamy na dojrzałości Człowieka w zrozumieniu tego, co spowodowało problemy w przeszłości, i jak można je naprawić.

 

Ten cykl dojrzałość Człowieka, nie zależy od żadnego rządu, lub wiary, ale bierzemy pod uwagę fakt, że Człowiek dojrzał na tyle, aby wziąć odpowiedzialność za własny los, być żyć poprawnym życiem i prowadzić swoje sprawy zgodne z zasadą życia w pokoju pośród innych stworzeń Kreatora na tej planecie i w przestrzeni kosmicznej.

 

Nasz plan działania jest prosty i przejrzysty; obejmuje miliony lat, zanim człowiek stał się tak destrukcyjną istotą, człowiek nie widział innego rozwiązania, jak tylko niszczyć i wstrzymywać procesy, z uwzględnieniem tylko jego przetrwania i dominacji nad światem, poprzez akty takie, jak jedzenie zwierząt, zabijania bliźnich, niszczenie kultury, rasy, lub ścieżki wiary i tym sposobem egzekwował swoją skromną wolę na pokonanych jednostkach.

 

Dzięki ujawnieniu nowej wiedzy, wykazaliśmy, że człowiek może pokryć wszystkie potrzeby jego istnienia, bez niszczenia innego życia, lub szkody innej duszy, poprzez zrozumienie i korzystanie z tego, że wszystkie siły i energie wszechświata, są w jego zasięgu i władzy, jeśli połączy wiedze i inteligencję, jak zbierać i wykorzystywać je do wspierania innych.

 

Zatem, wraz z ujawnieniem nowej uniwersalnej nauki i technologii, odbieraliśmy i odbieramy krok po kroku istotę zabijania i niszczenia z RNA i DNA Człowieka, nie ma potrzeby, aby uczyć dzieci naszych błędów z przeszłości, a tym samym, po raz pierwszy od stworzenia tego wszechświata, możemy przedstawić proces pozyskiwania, bez konieczności uciekania się do niszczenia jakiejkolwiek innej istoty we wszechświecie.

 

Nawet, jeśli człowiek nie zatrzyma tego etosu zabijania i destrukcji Ziemi, teraz otworzyliśmy drzwi uniwersalnej nauki i technologii dla Człowieka, by podróżował w głęboką przestrzeń i dołączył do społeczności uniwersalnej, Człowiek zrozumie, że nieświadomie, lub świadomie, nie może podjąć kroków w kierunku zabijania istot na jedzenie, lub, mając fałszywe intencje w kierunku do innych istot w kosmosie, ich reakcja nie obroni go przed zostaniem strawionym i zniszczonym i, to działanie prowadzi do unicestwienia Człowieka w otwartych przęsłach wszechświata.

 

W naszych wykładach, pokażemy i nauczymy, jak tworzyć nowe elementy i wolną plazmę, która może uwolnić wystarczająco energii , by wyprodukować nowe materiały, by usatysfakcjonować potrzeby energii i materii dla człowieka w przestrzeni, pokażemy, jak produkować energie, które mogą prowadzić do stworzenia ruchu w przestrzeni, bez niszczenia innych podmiotów.

 

Pułapki śmierci, były widoczne dla człowieka, ale nie zarządził on nic, by znaleźć wyjście z tego stale zamkniętego labiryntu, usprawiedliwiając tym zabijanie, a zatem teraz, potrzebujemy czasu i nowych procedur, które pozwolą człowiekowi zrozumieć i podjąć działanie, wdrążyć do życia proces nie-zabijania, zabijanie było zakorzenione w jego codziennym wzorze życia przez miliony lat.

 

Tak więc teraz, pokierujemy Człowieka, jak odejść od nawyków zabijania. Mimo, że to nie będzie łatwe, to wymaga wytrwałości i zrozumienia, prawidłowego podejścia, przewodnictwa i zrozumienia pracy wszechświata, jesteśmy tu, by nauczać tego wszystkiego.

 

Lepiej zacząć od małych kroków w czasie, które każdy człowiek może zrozumieć i mieć czas na myślenie o procesie pokoju.

 

By uzyskać ten efekt, wyznaczamy następujący plan na nadchodzące miesiące i, jeśli się to nie powiedzie, mamy swoje sposoby, by skupić nasz wysiłek na narzuceniu woli większości rasy, na pokojowe współistnienie człowieka i innych stworzeń wszechświata.

 

Na początek, wyznaczamy jeden dzień pokoju w miesiącu, zaczynając od czerwca 2015, więc, człowiek zaczyna tworzenie starań i myśli o alternatywnej i właściwej ścieżce.

 

Następuje:

 

 

 • Pierwszy dzień pokoju, jest wyznaczony na 21 czerwiec 2015 i nastąpi również 21 lipca i kwietnia.

 • We wrześniu, październiku i listopadzie, będą dwa dni pokoju w miesiącu, 21 i 22 każdego miesiąca.

 • W grudniu 2015, styczniu i lutym 2016, zwiększamy dni pokoju do trzech dni w miesiącu, od 21, do 23.

 • Od 21 marca 2016 roku, zwiększamy dni pokoju do 7 dni w miesiącu, od 21, do 27 każdego miesiąca, na następujące trzy miesiące.

 • Od 21 czerwca 2016 roku, zwiększamy dni pokoju do 14 dni w miesiącu, ponownie na trzy kolejne miesiące.

 • Od 21 września 2016 roku, zwiększamy dni pokoju do 21 dni w miesiącu, przez trzy miesiące.

 • Przez 21 Grudnia 2016, będziemy prowadzić rozmowy i wymuszać pokój na czas nieokreślony.

 

 

Oczekujemy dać czas armiom tego świata, by nie wystrzeliły nawet pojedynczego strzału podczas tych dni, nawet w celach treningowych.

 

Oczekujemy przekazania planu na proces pokoju, do wszystkich stron wojen i konfliktów, włączając w to militarne i te naprzeciwko tych samych stron.

 

Proces osiągnięcia pokoju, będzie podzielony i dostarczony przez wszystkich członków Fundacji Keshe, do zwolenników i zainteresowanych stron, przez ukończenie pierwszej kosmicznej formacji gwiazdy reaktorów i równoczesne stworzenie pól siłowych, by uciszyć bronie na całym świecie, tak, jak pokazaliśmy to w Boże Narodzenie 2014, poprzez użycie trzech zestawów formacji gwiazdy na świecie, jeden w Niemczech, drugi w Kanadzie i trzeci we Włoszech, równocześnie skoordynowanych, by zatrzymać operację reaktora we Włoszech, było to nagrywane w transmisji na żywo przez internecie, by pokazać nasze intencje i wolę.

 

Uczymy tego procesu, przez tworzenie i operowanie kosmicznymi reaktorami w naszym Instytucie Spaceship, dostępne jest to online na codzień, wkrótce będziemy testować pierwsze serie tych reaktorów i ich efekt na wybranej liczbie satelitów, które powinieny być dla nas wyznaczone przez światowe militaria do testów, byśmy zlikwidowanli je na żywo w internecie, ze światowymi liderami monitorującymi ten proces.

 

Potem, jak wspomnieliśmy, doprowadzimy do zatrzymania ruchów wojskowych i rzemiosła militarnego, które zostaną przydzielone Fundacji do testowania konceptu, poprzez ich poszczególne, kochające pokój narody.

 

W ten sposób, przyniesiemy koniec bieżącym, nielimitowanym wydatkom na narzędzia wojny, które uczynią bieżące implikacje, przez zastosowanie nowej technologii - przestarzałymi.

 

Poprzez te działanie, rządy staną się uwolnione od wydawania pieniędzy na narzędzia wojny i, będą mogły przeznaczyć te finanse na produkcję narzędzi i systemów dla pokoju i zapewnienie istotnych potrzeb ich cywilizacji, jak zapewnienie schronienia i jedzenia.

 

Nie jesteśmy konfrontującymi z rządami, ale ustawiamy scenę, by pokazać, że bieżące militaria i technologie obrony, są nieaktualne i nie ma potrzeby, by je odnawiać, lub kontynuować dalsze wydatki na zbrojenie.

 

Dzielimy się naszą technologią kosmiczną ze wszystkimi narodami i kolejno, jeśli narody nie zaakceptują testów pokazu końca przemysłu zbrojeniowego i końca konfliktów, członkowie i osoby, wspierające Fundację na całym świecie, wybiorą satelitę na to, by była wyłączona ze służby, przy użyciu technologii Spaceship Fundacji Keshe.

 

Podczas szczeliny trzech miesięcy, od 21 czerwca 2015, do września 2015, damy rządom szansę, by zacząć proces re-lokacji prac fabryk militarnych i koncernów produkujących broń, na produkcję nowych systemów, nowej, pokojowej technologii, to powinno nastąpić.

 

Z tą mapą, wzywamy wszystkie osoby, wspierające Fundację Keshe, do umożliwienia wszystkim krajowym liderom i liderom duchowym Waszych społeczeństw, jak i wielu obywatelom, bycie świadomym naszych intencji rozpoczęcia pokojowego procesu, rozpoczynającego się od 21 czerwca 2015.

 

Jeśli w ciągu pierwszych trzech miesięcy, nie zauważymy żadnego ruchu w związku z tym procesem wśród światowych liderów, zaczniemy proces pokazywania mocy naszej technologii i chęci rozpoczęcia procesu pokoju, jako jeden naród, jedna planeta i jedna rodzina Fundacji Keshe.

 

W procesie egzekwowania pokoju, nie powinniśmy zaszkodzić nikomu, ani żadnej duszy, nie powinniśmy spowodować żadnych obrażeń strukturalnych , ani żadnych fizycznych strat w narodzie. Ale zatrzymamy okręty na dalekim morzu i unieruchomimy walczące samoloty wszystkich narodów w trakcie walk, wymażemy pamięć o tak zwanych ludziach armii, tak, że nie powinni pamiętać, dlaczego prowadzą armią i po co walczyli.  

 

Tym razem, nie będzie kary dla nikogo, ale tylko progresywny rozwój i uwolnienie większej ilości technologii do użytku, spowoduje, że stare sposoby, staną się przestarzałe.

 

W ten sposób, więcej nowej wiedzy, nauki i technologii, powinno być uwolnionych do domeny publicznej, poprzez codzienne wykłady w Instytucie Spaceship, tak, by te działania, doprowadziły do rozbrojenia jednostek ludzkich i końca wszystkich wojen.

 

Te postępy w technologii, które było pokazane, to:

 

 

 • Wychwytywanie CO2.

 • Systemy zdrowia.

 • Systemy formacji gwiazdy, do stwarzania podnoszenia i ruchu. 

 • Produkcja jednostek wody. 

 • Stwarzanie małej energii, przez użycie Gansu i nano-powłoki.

 

 

Zapraszamy wszystkich do wspierania tego ruchu i, jeśli nastąpi potrzeba, pokażemy Człowiekowi, że koniec strachu dot. utraty, powinien pogodzić, połączyć i wymazać etos wojny z banku pamięci w jego głowie.

 

Mamy technologię, by to zrobić, pokazywaliśmy, jak to działa w poprzednich latach, teraz jesteśmy gotowi do użycia tego, by zacząć proces osiągnięcia pokoju.

 

Zapraszamy polityków i przywódców religijnych do dołączenia do nas, by osiągnąć ten cel, ponieważ, jeśli zrobimy ten krok, wtedy nie będzie potrzeby posiadania, co nie udało im się z człowiekiem w przeszłości.

 

Jestem zdecydowany, jako założyciel Fundacji Keshe, zobaczyć ten proces poprzez, jak zostało pokazane w przeszłości, pozwoliliśmy podzielić się rządom pomiędzy pokojem, a wojną, teraz pozwolimy obywatelom tej planety, wziąć ich przyszłość we własne ręce i pozwolimy im zając pozycję w społeczeństwie uniwersalnym, jako stworzeniom kochającym pokój, poprzez zmianę ich starego etosu.

 

Z tym procesem, przyniesiemy koniec dla starego systemu sekcji liderów, jako prezydentów i królów i przyniesiemy także koniec religijnych struktur do nadużyć.

 

Położę kres procesowi religii i nadużyć religijnych w imię Boga i zniosę proces używania imienia Boga do nadużyć i nadużyć siłowych człowieka.

 

Z tą mapą pokoju, ogłaszam nowy cykl Człowieka na Ziemi i, z tym cyklem pokoju, z wiarą w duszę i akcję, ta nowa przysięga, stanie się rzeczywistością, mam wiedzę i elementy wszechświata do swojej dyspozycji, by przynieść pokój tej planecie, w tym czasie.

 

Nie akceptuję żadnych odchyleń i braku negocjacji, akceptuję tylko ścieżkę, która została ustalona wyżej. 

 

Zmiana powinna wypływać z wewnątrz, ponieważ jeśli to wymuszę, to będzie trudne i nie do zniesienia dla każdego człowieka.

 

Wzywam światowych liderów, w tym otwartym liście, do rozpoczęcia rozmów prowadzących do uniwersalnego rozbrojenia wszystkich armii i daję wam zapewnienie, żaden człowiek nie będzie szkodził innym, gdy najdzie go taka potrzeba.

 

Nie zajmuję żadnej pozycji w tym procesie, z wyjątkiem monitorowania procesu dla człowieka, by osiągnąć proces pokoju poprzez poprawne przejście.

 

Mam wszystko, co oferuje wszechświat do swojej dyspozycji, w celu doprowadzania zmiany, ale jest to w rękach człowieka, by zacząć ten proces, więc mogę tylko asystować.

 

W Moim Imieniu, będę działał i w Moim Imieniu, osiągnę sukces, jeśli zajdzie potrzeba, w pojedynkę.

 

Moim celem do osiągnięcia pokoju w wyznaczonym czasie, jest moje życzenie i rozkaz i nie powinno to być z tym niezgodne.

 

Wzywam wszystkich ludzi pokoju do pójścia razem, by zobaczyć początek najwspanialszych czasów dla ludzkości, na tym uszkodzonym skrzydle, zagrożonego ptaka, zwanego Ziemią, latającego przez przestrzeń wszechświata.

 

W MOIM IMIENIU

(choć niektórzy chcieliby nazwać mnie Mesjaszem)

27.5.2015

źródło : https://www.keshefoundation.org/about/peace-road-map